Thông báo mời tham gia Đại hội Cổ Đông Công Ty CP Truyền Hình Cáp Hà Nội 2017

Thứ ba, 11:35, 07/11/2017

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP TRUYỀN HÌNH CÁP HÀ NỘI

Hội đồng quản trị Công ty CP Truyền hình cáp Hà Nội trân trọng thông báo về việc tổ chức đại hội cổ đồng cổ đông thường niên 2017 như sau:

1. Thời gian: 13h, Thứ Năm, ngày 9/11/2017 

2. Địa điểm: Khách sạn Hacinco - 110 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội

3. Đối tượng: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP Truyền hình cáp Hà Nội

4. Nội dung:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, 2016; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và chỉ tiêu phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2017-2022 của Công ty;

- Báo cáo tài chính năm 2015, 2016;

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011-2016;

- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh năm 2015, 2016 của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc;

- Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015, 2016;

- Phê duyệt quỹ tiền lương kế hoạch, quỹ tiền lương thực hiện năm 2015, 2016 và kế hoạch năm 2017 của Công ty;

- Bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022;

- Điều lệ Tổ chức và hoạt động sửa đổi. 

5.Tài liệu: Danh mục tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên 2017 đăng tải trên website hanoicab.com.vn.

6. Các vấn đề khác:

- Khi tham dự đại hội, đề nghị quý cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo (1) thư mời, (2) giấy chứng minh nhân dân/ thẻ căn cước công dân/ hộ chiếu và (3) giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền).

- Trong trường hợp quý cổ đông không nhận được thư mời tham dự, thông báo này thay cho thư mời.

Trân trọng.

                                                                                                        TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                                                    CHỦ TỊCH

                                                                                                          Nguyễn Tiến Dũng (đã ký)

Comments
  TAG
BÌNH LUẬN
0 Bình luận

THỐNG KÊ TRUY CẬP